top of page

Kişisel Veri Politikası

Özşen Hukuk Bürosu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgilendirmek isteriz.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, “Kişisel Veri” olarak değerlendirilmektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu kapsamda işbu politika metni ile, tarafımıza çalışmak için başvuran adaylarımız, çalışanlarımız, tedarikçi, ziyaretçi ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişilerin aydınlatılması hedeflenmektedir.

1. Politikanın Kapsamı

Bu politika metni, Özşen Hukuk Bürosu’nun işlediği kişisel verilerin içeriği, kategorileri, kullanılış ve işleniş biçimleri, muhafaza edilme koşulları, kişisel veri sahiplerinin hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan önlemler hakkında açıklamalar içermektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Özşen Hukuk Bürosu, kişisel verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıda belirtilen amaçlara uygun olarak işlemeyi taahhüt eder:

 

a) Müvekkiller ve iş ortaklarımız için;

 • Adli işlemler veya vekalet ettiğimiz süreçler dahil olmak üzere, her türlü avukatlık ve danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yönelik ilave/tamamlayıcı hizmetlerin (dış ve iç denetim, muhasebe, vergi danışmanlığı, IT, tercüme vb.) yerine getirilmesi veya sağlanması,

 • Çeşitli hukuki gelişmelere ilişkin bilgi notlarının paylaşılması ve bilgi verilmesi

 • Hukuki eğitimlerin sağlaması ve planlanan eğitimlere ilişkin bilgi verilmesi

 • Hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,

 • Raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi,

 • Satın alma, finans ve muhasebe ile ilgili işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

b)   Çalışanlar için;

 • İşe alım sürecinin gerçekleştirilmesi

 • Ofis etkinliklerinden elde edilen fotoğraf gibi verilerin arşivlenmesi

 • Kurumsal planlamaların yapılabilmesi,

 • İnternet sitesine bilgilendirme amaçlı kişisel verilerin aktarılması

 • İşyerinde düzen, yönetim, kontrol ve uyumun ve İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması,

 • İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, vergi vb. yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.)

 3. İşleme ve Aktarım İzni

Kişisel verilerin yurtiçinde işlenmesi ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere aktarımı, veri sahibinin açık rızası ile mümkündür. KVKK’nın. 5. maddesi uyarınca, açık rıza yoksa kişisel veriler;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olduğunda,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerektiğinde,

 • Özşen Hukuk Bürosu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda,

 • Kişisel veri, veri sahibi tarafından alenileştirildiğinde,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerektiğinde,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özşen Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için gerekmesi durumunda işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı ise ilgili kişilerin açık rızası ile mümkündür. Açık rıza yoksa;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin olmayan kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özşen Hukuk Bürosu’na yapılan iş başvuruları esnasında özel nitelikli kişisel veriler (dini inanç, sağlık verisi, kan grubu, sendika bilgisi vs.) paylaşıldığı takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve söz konusu veriler derhal imha edilecektir.

Kişisel verilerin yurtdışında işlenmesi ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere aktarımı veri sahibinin açık rızası ile mümkün olup açık rıza yoksa KVKK md. 5/2 ve md. 6/3 hükümlerinde yer alan şartların birinin ve aşağıdaki şartların varlığında gerçekleşir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenerek ilan edildiği üzere yeterli korumanın bulunması durumunda,

 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması durumunda.

Kişisel veriler ayrıca, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, ülkenin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Avukatlık Kanunu 36. madde uyarınca avukatlar sır saklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ilgili vekaletiniz kapsamında ve avukatlık sözleşmesi çerçevesinde öğreneceğimiz tüm bilgileri kapsamaktadır. Bu bakımdan, elde edilen kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda avukatlarımıza, danışmanlarımıza Vergi Usul Kanunu, SGK, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hukuk Büromuz, kişisel verileri sözlü iletişim, elden teslim, elektronik ortamda ve elektronik posta, faks, telefon, SMS; posta, kurye, sosyal medya programları kullanılması suretiyle yapılan yazışmalar, web sitesinde yer alan başvuru formları, ve çerezler vasıtasıyla toplayabilir. Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda web sitesi üzerinden temin edilen ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel veriler sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sistem üzerinden Özşen Hukuk Bürosu’na mesaj atılabilmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Müvekkiller, çözüm ortakları ve çalışanlardan temin edilen kişisel veriler, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi hukuki sebebine dayalı olarak adli işlemler, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, sözleşme kurulabilmesi, hizmet alımı işlemlerinin yürütülebilmesi veya vekalet ettiğimiz süreçler kapsamında, gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. Müvekkillere ilişkim işlenecek olan veriler mesleki gereklilikler çerçevesinde değerlendirilecek ve vekalet sözleşmesi konusu dışında kullanılmayacaktır. Telefon numarası ve e-posta adresi, etkili bir iletişimin sürdürülebilmesi, yazışma adresi kanuni zorunlulukların gerektirdiği durumlarda tebligat gerekliliklerinin sağlanabilmesi, kimlik bilgileri verilen vekaletname kapsamında hukuki işlemlerin sürdürülebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolaylı olarak elde edilecek kişisel veriler, vekalet sözleşmesi gereği görülecek iş kapsamında ve mesleki olarak gerekli görüldüğü ölçüde sürdürülen hukuki işlemler için işlenecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi, Güvenliği ve Korunmasına İlişkin Önlemler

Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda KVK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanmak, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak muhafazasını sağlamak, güvenli ortamlarda saklanması ve kaybolması, değiştirilmesi veya hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri titizlikle alınmaktadır.

 

6. Kişisel Veriniz ile ilgili haklarınız

Veri sahibi olarak Özşen Hukuk Bürosu’na başvurarak;

•   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

7. Kişisel Veri Sorumluları Sicili

Kanun’un 16. maddenin ikinci fıkrasının verdiği yetki uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 02.04.2018 tarihli 2018/32 numaralı kararı ile avukatlar veri koruma siciline kayıt zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Bu kapsamda Büromuz VERBİS siciline kayıtlı değildir.

 

8. Başvuru ve Yöntemi

Büromuza kişisel verileriniz ile ilgili yönelteceğiniz her talep için sunulan tüm iletişim yollarından ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı üçüncü kişilere ifşasının engellenmesi için Büromuz taleplerinizi adresimize noter aracılığı ile yapılacak bildirim üzerine cevap verilecektir.

bottom of page