top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenin olduğu her alanda gündeme gelen olan iş hukuku, işveren ile işçi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevlerini düzenlenmesi amacını taşır.

Hakkında

Son yıllarda yapılan yeni düzenlemeler ve bu düzenlemelerin yönetmelik, genelge ve Yargıtay içtihatları ile sürekli yenilenmesi sebebiyle iş hukuku sürekli değişen bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir.

 

Büromuz ülke genelinde iş hukuku alanında gerek işçi, gerek işverenleri temsil etmekte olup, yetkin ve deneyimli ekibi ile iş hukuku alanında geniş bir hizmet kapasitesine sahiptir.

 • İş ve sosyal sigortalar hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık

 • İş hukukunu ilgilendiren her türlü sözleşmesinin ve belgenin hazırlanması ve danışmanlık verilmesi

 • Rekabet etmeme ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi

 • Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili leh ve aleyhindeki davaların takip edilmesi

 • Resmi kurumlar tarafından işyerinde veya şirket belgeleri üzerinde yürütülen her türlü incelemede hukuki destek sağlanması ve işyerinde yapılan denetimler neticesinde istihdam uygulamalarındaki usulsüzlükler nedeniyle uygulanan idari para cezalarına itiraz sürecinin takip edilmesi

 • İstihdamın dışsallaştırılmasının ve işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık

 • İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma veya dava yoluyla çözülmesi, dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere her türlü uyuşmazlık çözümü süreçlerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi

 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması

 • İş sözleşmesinin feshi, yıllık ücretli izin, ücret, işten ayrılma, işe iadeye ilişkin davalar takibi

 • Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Şirket içinde yeniden yapılanma ve insan kaynakları planlaması süreçleri ile toplu işten çıkarma uygulamalarında hukuki destek sağlanması

 • Çalışanlara yönelik her türlü şirket içi politika ve prosedürün hazırlanması, performans yönetimi süreçlerinin işletilmesi ve bu kapsamda seminerler ve eğitim programlarının düzenlenmesi

 • Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması

 • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım ve devamında toplu iş sözleşmesinin hazırlanması süreçlerinin takip edilmesi

 • Sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilerek sendikalaşma sürecinin her yönüyle yönetilmesi

 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar, ayrımcılığın önlenmesi, etik ve uyumluluğa ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Yerel şirketlerde görevlendirilen yabancı çalışanların çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve bu izinlerin alınması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi

bottom of page