top of page

Miras Hukuku

Miras Hukuku, medeni hukukun bir dalıdır ve kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku dalları ile yakından ilişkilidir.

Hakkında

Hayatın en kaçınılmaz gerçeği ve üzücü ancak en doğal sonucu olan ölüm neticesinde murisin malvarlığı ve mirasçıları arasında bağ kurmaya çalışan miras hukuku; bu bağ neticesinde ortaya çıkan durumlara ve uyuşmazlıklara uygulanmaktadır. Bununla beraber ölümden önce yapılan “ölüme bağlı tasarrufları” da ele alır. Büromuzda miras hukukundan kaynaklanan tüm sorunlara çözüm ortağı olmakta, müvekkillerin bu alandaki soru, sorun ve taleplerinin tamamına yönelik olarak hukuki hizmet verilmektedir.

 • Veraset ilamı alınması

 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, 

 • Vasiyetnamenin iptali

 • Tenkis davası açılması

 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

 • Mirasçılık belgesinin iptali davası

 • Mirasın reddi davası açılması

 • Muris muvazaası davaları açılması

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

 • Varlık planlaması

 • Vakıf tesis edilmesi 

 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi

 • Tasarrufların iptali

 • Tereke tespiti

bottom of page