top of page

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz icra ve iflas hukuku ve alacak-borç yönetimi hususundaki ile verimli ve kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.

Hakkında

Takip süreçleri tarafımızca hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. Büromuz icra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.

 • Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali

 • Tahliye işlemlerinin yürütülmesi, dava açılması

 • İcra dairelerinde her türlü ilamlı, ilamsız alacak takibi

 • İhtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri

 • İtiraz ve tespit davaları

 • Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi

 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

 • Mahkeme kararlarının icrasının yerine getirilmeleri

 • İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması

 • Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi

 • Hacizli menkul ve gayrimenkullerin gerçek değerlerinin saptanması

 • Usuli işlemlerin tam uygulanmasının sağlanması ile borçlunun haksız ödemeden kurtarılması

 • Sulh anlaşmaları ve ödeme protokollerinin güvenceye bağlı olarak oluşturulması

 • İflas erteleme ve iflas kararlarının alınması

 • Kayyumlar ile ilişkilerin yürütülmesi

 • Tasfiye planlarının hazırlanması ile alacak kayıtlarının yapılması ve takibi

bottom of page