Anayasa Mahkemesi, İdare Aleyhine Dava Açmak İçin Geçmesi Gereken 5 Yıllık Süreyi Yeniden Başlatan K2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ek 1. maddesiyle idareye, 5 yıllık süre içinde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazları kamulaştırma veya mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapma yükümlülüğü getirilmiş olup Kanun hükmüne göre, bu süre içinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmaz malikleri tarafından taşınmazın kamulaştırılmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilmektedir.


Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 34. maddesi ile eklenen geçici madde 11’de imar planı kapsamında kamulaştırılması öngörülen, üzerinde kısıtlama bulunan yerlerle ilgili işlemlere karşı dava açılması için gerekli 5 yıllık sürenin, bu düzenlemeyi içeren kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamasını öngörülmüştü.


Geçici Madde 11:

"Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.


Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu madde kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin dava ve takipler hakkında da uygulanır.


Ankara 2. İdare Mahkemesi ve Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurması üzerine Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 11. maddesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraz konusu kuralın, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önceki kısıtlılık sürelerinin dikkate alınmaması sonucunu doğurduğu belirtilmiş, "Dolayısıyla bu düzenleme, zaten kısıtlılığı devam eden taşınmazlar yönünden Kanun'un ek 1. maddesiyle maliklere tanınan idareye başvuru ve idari yargıda dava açma hakkının kullanılabilmesi için geçmesi gereken 5 yıllık süreyi yeniden başlatmaktadır." denilmiştir.


Kararda, bu sürenin uzaması halinde söz konusu kısıtlamalar, taşınmaz malikine yüklenen külfeti ağırlaştıracağı gibi kısıtlılık süresinin uzamasına bağlı olarak malikin zararını karşılayabilecek herhangi bir giderim imkanının getirilmemesinin de malike aşırı bir külfet yüklenmesine sebep olacağı, bu durumun ise kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi malik aleyhine bozduğu belirtilerek “imar uygulaması sonucu taşınmazın kamu hizmetine tahsis edilmesi suretiyle getirilen kısıtlamaların Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden başlamasına yol açan itiraz konusu kuralla mülkiyet hakkına yapılan müdahale orantılı değildir.” denilmiştir. Açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğu ve iptali gerektiği söylenilerek Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.


İptal kararı ışığında, imar planı kapsamında okul, hastane, yol olarak ayrılarak kamulaştırılması öngörülen, üzerinde kısıtlama bulunan yerlerle ilgili işlemlere dava açılmasına ilişkin yeni düzenleme yapılması gerekiyor.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.