6740 Sayılı Kanun Sonrası Bireysel Emeklilik Sistemi


25.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması getirilmiş ve bu uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2017 tarihi olarak belirlenmişti. Dolayısıyla yeni sistem 01.01.2017 tarihinde hayata geçti.


Sistem Kimleri Kapsıyor ve Katkı Payı Ne Kadar Olacak?


6740 sayılı Kanunun Ek Madde 2/1’e göre; Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamında olup, 45 yaşını doldurmamış olanlardan 31 Mayıs 2016 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecektir. Yani Kanundaki şartları taşıyan çalışanlar otomatik olarak işvereni tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek ve işveren, çalışana ödediği maaştan kesinti yaparak bireysel emeklilik fonuna çalışanı adına parayı yatıracaktır. Söz konusu sisteme hem kamuda çalışanlar hem de özel sektör çalışanları dahil olabilecektir.


Kanunda emeklilik için ödenmesi gereken çalışan katkı payı ise, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının %3’üne karşılık gelen tutar olarak belirlenmiş olup; bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.


Katkı payı olarak hesaplanan tutarın, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılması gerekmektedir. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır.


Eğer Çalışan daha fazla birikim yapmak istiyorsa, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep ederek daha fazla katkı payı yatırması da mümkündür.


Çalışanın Sistemden Çıkma Hakkı (Cayma Hakkı)


Her ne kadar yeni düzenlemenin çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik sistemi getirdiği söylenmekte ise de aslında sisteme katılma tam olarak zorunlu değil.


6740 sayılı Kanunun Ek Madde 2/3 hükmünde; çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabileceği ve cayma hâlinde, ödenen katkı paylarının, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edileceği düzenlenmiştir.


Eğer çalışan cayma hakkını kullanmamışsa, Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde çalışan katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir.


Çalışanın İşyerinin Değişmesi Hali


6740 sayılı Kanunun Ek Madde 2 hükmü kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır.


Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde ise çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebileceği gibi, bunu talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılacaktır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.Devlet Katkısı ve Emeklilik Şartları


Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden 4632 sayılı Kanunun Ek Madde 1’deki usul ve esaslara göre 6740 sayılı Kanunun Ek Madde 2 hükmü uyarınca ayrıca Devlet katkısı sağlanacaktır.


Çalışanın maaşından kesilip ödenecek katkı payına devlet %25 katkıda bulunacaktır. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 4632 sayılı Kanunun Ek Madde 1’deki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, 1.000 TL tutarında ilave Devlet katkısı da sağlanacak olup, Bakanlar Kurulunun, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkisi bulunmaktadır.


Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi de yapılacaktır.


4632 sayılı Kanunun 6. Maddesine göre; çalışan, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanmaktadır. Emekliliğe hak kazanan çalışan, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilmektedir.


Emekli olmadan sistemden çıkanların devlet katkısı alabilme durumu ise sistemde kalış sürelerine göre düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre; sistemden 3 yılı doldurmadan çıkanlar devlet katkısı alamamaktadır. Sistemden 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin % 15’ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar % 35’ini, 10 yılı tamamlayanlar ise % 60’ını alabilecektir.


Çalıştırılan Kişi Sayısına Göre Sisteme Kademeli Geçiş

Hazırlanan takvime göre kamu ve özel sektör çalışanlarının sisteme otomatik katılımda kademeli geçiş planlanmaktadır. Buna göre çalıştırılan kişi sayısına göre sisteme geçiş zorunluluğu belirlenmiştir.


  • 1000 Kişi ve üzerinde çalışanı olan özel sektör için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren,

  • 249 ile 1000 arası çalışanı bulunan özel sektör ve memurlar için (genel ve merkezi bütçeli kamu kurumları) 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,

  • 100 ila 249 kişi arasında çalışanı bulunan özel sektör için 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren,

  • Belediyeler, mahalli idareler ve KİT'ler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,

  • 10 ile 49 arasında çalışanı olan özel sektör için 1 Temmuz 2018‘den itibaren,

  • 5 ila 9 kişi arasında çalışanı olan firmalar için 1 Ocak 2019 yılından itibaren,


zorunlu bireysel emeklilik sistemine kayıt yaptırılması gerekecektir.

#bireyselemeklilikyasası

Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.