ozsen-HUKUK_BÜROSU.png

' Yetkin kadro, yaratıcı çözüm ve etkin sonuç. '

Son Paylaşımlar

April 6, 2020

Yasada tanımlanan çalışma türleri arasında yer alan ‘Telafi Çalışması’ kurumu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 7’inci maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.

1. TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?

Telafi çalışması, işçinin ya...

April 3, 2020

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hususlar, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi ile işbu kanun maddesi uyarınca çıkarılan 30.04.2011 tarih ve 27920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yö...

May 2, 2019

Başta inşaat sözleşmeleri olmak üzere, uygulamada eser sözleşmeleri hem gerçek hem de tüzel kişilerin sıkça başvurduğu bir sözleşme türüdür.

Eser; sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sa...

June 4, 2018

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ek 1. maddesiyle idareye, 5 yıllık süre içinde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazları kamulaştırma veya mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapma yükümlülüğü g...

​Ülkemizde daha çok “Taşeronluk Sözleşmesi” olarak bilinen alt istisna sözleşmesi; asıl yüklenicinin bir ücret karşılığında yapmakta olduğu eserin bir kısmını bir istisna sözleşmesi ile alt yükleniciye yaptırması olarak tanımlanabilir. Örneğin kendi arsasına bina yapı...

March 28, 2017

1. İhtiyati Tedbir Kararı 

İhtiyati tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389-406. Maddeleri arasında “Geçici Hukuki Korumalar” ana başlığı altında ve iki bölüm halinde düzenlenmiştir. İhtiyati tedbir dava konusu edilmiş ya da edilecek bir taşınır ya da taşınmaz...

February 27, 2017

Yıllardır süregelen nüfus artışı ve buna bağlı yaşamakta olduğumuz kentleşme süreci, kaçınılmaz olarak hemen her alanda artan tüketim ve buna bağlı bir arz yaratmaktadır. Bu tüketim kalemlerinden şüphesiz en önemlilerinden biri olan elektrik ihtiyacının karşılanması is...

January 2, 2017

25.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması getirilmiş ve bu uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2017 tarihi olarak be...

November 3, 2016

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mü...

September 8, 2016

Türk hukukunda kan hısımlarının hangi sıraya göre mirasçı olacağı hususunda, birbirini izleyen kuşakların esas alındığı soybağına dayanan zümre usulü kabul edilmiştir.  Bu usul yasal mirasçıları kesin bir şekilde sıraya koymaktadır.

Mirasbırakanın birinci zümre mirasçıl...

Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload

Etiketlere Göre Ara
Please reload

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.